แบบสำรวจใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits Survey)

เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและที่อยู่อาศัย เช่น ความมั่นคงทางการเงิน การสร้างผลกำไร ความได้เปรียบทางธุรกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะเติบโตในตลาดเศรษฐกิจในอนาคต

การสำรวจนี้จะใช้ติดตามและวัดจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกให้กับหน่วยที่อยู่อาศัยที่กำลังมีการสร้างขึ้นใหม่ของเอกชน แบบสำรวจนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนความต้องการก่อสร้างโดยรวมและแนวโน้มของเศรษฐกิจทั่วไป

วิธีการ ความสำคัญในฐานะเครื่องมือตรวจวัดทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การก่อสร้างอุตสาหกรรม และตลาดการเงิน

แบบสำรวจการก่อสร้างคืออะไร?

คือ การดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาที่มีการตรวจสอบในทุก ๆ เดือน เพื่อติดตามจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นนั้น ๆ ข้อบังคับการสร้างที่อยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างก่อนเริ่มทำการก่อสร้างได้ โดยทางสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจของนักลงทุนเพื่อการคาดการณ์โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

วิธีการและการรวบรวมข้อมูล

สำนักสำรวจสำมะโนประชากรเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างจากรัฐบาลท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นข้อมูลตัวแทนของประชากรในวงกว้าง เพื่อให้การสำรวจสะท้อนแนวโน้มตัวเลขใบขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างแม่นยำ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประกอบด้วยข้อมูลจำนวนใบอนุญาตที่ออกและประเภทของโครงการก่อสร้างทั้งที่พักอาศัย ไม่ใช่ที่พักอาศัย รวมทั้งโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเติม

ความสำคัญของเครื่องมือทางเศรษฐกิจ

แบบสำรวจใบอนุญาตก่อสร้างเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้

-ตัวชี้วัดแนวโน้ม

เครื่องมือนี้เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มที่ให้สัญญาณการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคเศรษฐกิจโดยรวม กล่างคือการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการในก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ตลาดมีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่จำนวนการขออนุญาตก่อสร้างลดลงจะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวหรือการหดตัวของภาคส่วนนี้ ดังนั้นจำนวนตัวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงล้วนมีผลต่อเศรษฐกิจในตลาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเอง

-แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย

ใบอนุญาตการก่อสร้างประเภทอยู่อาศัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์แนวโน้มในตลาด เนื่องจากใบอนุญาตก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวส่งสัญญาณความมั่นคงในตลาด โดยยิ่งมีความต้องการสร้างที่อยู่อาศัยมากเท่าไหร่ ราคาก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกันใบขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลงจะบ่งบอกถึงตลาดที่กำลังอ่อนแอ เนื่องจากอุปสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยลดลง ส่งผลให้ราคาอาจจะลดลงตามไปด้วย

-การจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นนายจ้างและผู้สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ใบอนุญาตก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการเพิ่มอัตราการจ้างงานและการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราการจ้างงานลดลงจะส่งสัญญาณเป็นนัยว่ามีการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับตัวเลขอัตราการจ้างงานเป็นอย่างยิ่ง ตัวเลขอัตราการจ้างงานที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลบวกต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อัตราการว่างงานต่ำจะส่งผลเสียต่อตลาดสกุลเงินในสหรัฐอเมริกา

-โอกาสในการลงทุน

ข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและโอกาสในการลงทุนในภาคที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวคาดการณ์อนาคตตลาดสำหรับนักลงทุน เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง

เพราะเหตุใดนักลงทุนในสกุลเงินจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับใบสำรวจการขออนุญาตก่อสร้าง

การคาดการณ์ของเงินเฟ้อ

การขออนุญาตก่อสร้างส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในตลาดได้ การขอใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการก่อสร้างที่สูงขึ้นและเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจะสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้น ดังนั้นธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะตอบรับต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและส่งผลให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินอ่อนค่าลง

ผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ

แบบสำรวจใบอนุญาตก่อสร้างมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ได้แก่ :

-ที่อยู่อาศัยและการก่อสร้าง

ใบอนุญาตก่อสร้างส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างและมีอิทธิพลต่อตลาดที่อยู่อาศัย ราคาบ้าน การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานในตลาด เช่น ใบขออนุญาตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาบ้านสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น ในทางกลับกัน ใบขออนุญาตก่อสร้างลดลงจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวยังผลให้ราคาบ้านลดลง

-ตลาดการเงิน

ใบอนุญาตก่อสร้างมีอิทธิพลต่อตลาดการเงิน เนื่องจากแนวโน้มในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และมูลค่าสกุลเงินได้

สรุป

แบบสำรวจใบอนุญาตก่อสร้างเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างและเศรษฐกิจโดยรวม แบบสำรวจนี้จะติดตามแนวโน้มและให้สัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตลาดที่อยู่อาศัย และตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยตัวเลขการขอใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น อีกทั้งการเติบโตที่รวดเร็วนี้จะส่งผลให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่ตัวเลขลดลงจะส่งผลให้สินค้าอุตสาหกรรมถูกลง ราคาที่อยู่อาศัยลดลงการที่ความต้องการของอุปสงค์ลดลงนี้จะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจ หากชะลอตัวนานมากจนเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดเงินฝืดได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *