ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง (Construction Spending)

ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง (Construction Spending) ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สามารถวัดมูลค่าของงานก่อสร้างที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวชี้วัดดังกล่าวมีข้อมูลครอบคลุมทั้งส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้เห็นสภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย

ระดับการใช้จ่ายในด้านการก่อสร้างมักจะใช้เพื่อวัดความแข็งแรงของเศรษฐกิจและยังวัดระดับความต้องการของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างคืออะไร

รายงานของค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างมีข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ส่วนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย และสถานที่สร้างสาธรณะ

  • การก่อสร้างที่อยู่อาศัย มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ที่อยู่อาศัยครอบเดี่ยวไปจนถึงหลายครอบครัว การก่อสร้างที่อยู่อาศัยถือเป็น 50% ของค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงสามารถถูกวัดได้โดยการติดตามจำนวนบ้านใหม่ที่ถูกสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อผู้บริโภครู้สึกดีต่อสภาพเศรษฐกิจของพวกเขา
  • การก่อสร้างส่วนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม และสถานที่ส่วนราชการ ซึ่งธุรกิจด้านศูนย์การค้าจ่ายเงินหลายร้อยล้านดอลล่าร์ต่อปีให้กับการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงาน โรงแรม การขยายธุรกิจและการลงทุนทางธุรกิจจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด การก่อสร้างเชิงพาณิชย์ยังช่วยเพิ่มงานให้กับผู้รับเหมาอีกด้วย
  • การก่อสร้างสถานที่สาธารณะ รัฐบาลกลางและเขตท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่คอยออกค่าใช้จ่ายให้ ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมไปในหลายหน่วยงาน อาทิเช่น การศึกษา การแพทย์และโครงการของสาธรณะอื่นๆ โดยเงินจำนวนมากถูกจัดสรรให้กับการจ่ายด้านค่าก่อสร้างของรัฐบาลกลาง ในช่วงปี 2021 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ลงนามให้เงิน 550 พันล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างถนนและระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างถูกเก็บรวบรวมผ่านการสำรวจบริษัทก่อสร้างและหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงยังมีการเก็บข้อมูลผ่านใบอนุณาตการก่อสร้างหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิธีการอ่านรายงานค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง

รายงานค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง ถูกนำเสนอข้อมูลเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนไปจากเดือนก่อนหน้าและเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงแบบปีต่อปี

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของข้อมูลแบบเดือนต่อเดือนและปีต่อปีบ่งบอกถึงการเติบโตของการใช้จ่ายทางด้านการก่อสร้าง แต่หากการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในเชิงลบเป็นสัญญานเตือนถึงการถดถอยของการใช้จ่ายทางด้านการก่อสร้างของประเทศ รายงานค่าใช้จ่ายทางด้านก่อสร้างยังถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสำคัญอย่างไร

ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

การก่อสร้างที่เพิ่มระดับขึ้นเป็นสัญญานแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการเฟื่องฟูเนื่องจากมีการใช้จ่ายทางด้านการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การสร้างงานที่เพิ่มขึ้น ความต้องการของวัสดุที่เพิ่มขึ้นและเป็นตัวเร่งให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอีกด้วย ในทางกลับกันหากการก่อสร้างมีจำนวนน้อยลงมันอาจบ่งบอกถึงการถดถอยของสภาพเศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่อ่อนแอลงหรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้

รายงานค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางด้านนโยบายการเงิน ผู้ร่างนโยบายจะใช้ข้อมูลเพื่อประเมินสภาพของเศรษฐกิจและกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมขึ้นมา อีกทั้งรายงานดังกล่าวยังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากทั้งนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เนื่องจากมันอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

หน่วยงานใดเป็นผู้เผยแพร่รายงานค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง

รายงานค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างถูกเผยแพร่โดยสำนักงานสำมะโนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกของกระทรวงพาณิชย์

การติดตามค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง

เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่สำนักงานสำมะโนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างแบบรายเดือนผ่านการสำรวจมูลค่าของสถานที่ รายงานนี้ยังแสดงให้เห็นการประมาณการรายเดือนของโครงงานก่อสร้างในสหรัฐอเมริกาทั้งของภาครัฐและเอกชน

สำนักงานสำมะโนประชากรได้นำผลสำรวจซึ่งครอบคลุมถึงงานก่อสร้างของโครงการใหม่และการปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่ทั้งในภาครัฐและเอกชน มาแสดงเป็นข้อมูลแบบตัวเลขที่แสดงการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง โดยข้อมูลมีดังนี้

  • ค่าแรงและวัสดุ
  • ต้นทุนของงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
  • ผลกำไรของผู้รับเหมา

รายงานค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างถูกเผยแพร่เมื่อใด

รายงานจะถูกเผยแพร่แบบรายเดือน โดยปกติข้อมูลจะถูกเผยแพร่ในช่วงต้นเดือน ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลของเดือนก่อนหน้าให้ผู้อ่านได้เห็น

โดยผู้อ่านสามารถติดตามรายงานค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างผ่านเว็ปไซต์ทางการของสำนักงานสำมะโนประชากรประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคุณสามารถหาข้อมูลย้อนหลังและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างผ่านเว็ปไซต์ www.census.gov ได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *