ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร

CPI หรือ Consumer Price Index เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในการวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การคำนวณ CPI จะทำโดยการนำราคาของสินค้าและบริการในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับราคาในปีฐาน ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการตามเวลา อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ

CPI ทั่วไปแล้ว ยังมีดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หรือ Core CPI ที่ไม่รวมถึงอาหารสดและพลังงานซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายการเงิน ดังนั้น Core CPI จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นถึงแนวโน้มของราคาสินค้าและบริการในแง่ของการเติบโตแบบยั่งยืนมากขึ้น

การใช้ CPI ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจจะช่วยให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ผู้บริโภคต้องเผชิญ และจะเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการเงินและการคลัง อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ตัวเลข CPI ที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายของผู้บริโภคและอาจนำไปสู่การปรับลดของอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลาง

ดังนั้น การติดตามและวิเคราะห์ตัวเลข CPI จะช่วยให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินถึงสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการทำนายทิศทางของอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่อาจจะตามมา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินและตลาด Forex ได้ในท้ายที่สุด

CPI ส่งผลต่อการซื้อขาย Forex อย่างไร

CPI ส่งผลต่อการซื้อขาย Forex อย่างไร?

การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) อย่างมาก เนื่องจาก CPI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการวัดอัตราเงินเฟ้อ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ธนาคารกลางใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการเงิน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ CPI จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางในการปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินสกุลเงินนั้นๆ และด้วยเหตุนี้ การเปิดเผยดัชนี CPI จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาด Forex

เมื่อ CPI ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าราคาสินค้าและบริการในประเทศนั้นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทำให้ค่าเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และนักลงทุนจะสนใจลงทุนในสกุลเงินนั้นมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินสกุลเงินนั้นๆ แข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หาก CPI ลดลง ความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินนั้นๆ อ่อนค่าลง

การวิเคราะห์ CPI ยังสามารถใช้เพื่อทำนายทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตได้ หากตัวเลข CPI ของประเทศหนึ่งออกมาสูงกว่าคาดการณ์ นั่นจะส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และค่าเงินของประเทศนั้นอาจแข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน หากตัวเลข CPI ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ นั่นจะส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อลดลง และค่าเงินของประเทศนั้นอาจอ่อนค่าลง

การซื้อขายดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

การซื้อขายดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในตลาด Forex

สามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวเลข CPI ที่คาดการณ์ไว้กับตัวเลข CPI จริงที่ประกาศออกมา ซึ่งสามารถดูได้ในปฏิทินเศรษฐกิจ

หากตัวเลข CPI จริงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

 • สกุลเงินของประเทศนั้นจะแข็งค่าขึ้น
 • ผู้เทรดอาจพิจารณาซื้อสกุลเงินนั้น

หากตัวเลข CPI จริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

 • สกุลเงินของประเทศนั้นจะอ่อนค่าลง
 • ผู้เทรดอาจพิจารณาขายสกุลเงินนั้น

ก่อนที่จะซื้อขายตามตัวเลข CPI จำเป็นที่จะต้องทราบเวลาที่ตัวเลข CPI จะถูกประกาศ และดูแผนภูมิของคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค และติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด

สำหรับตลาด Forex นั้น ในบางครั้ง CPI ก็อาจมีผลต่อตลาด Forex ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยตามมา ซึ่งอาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ตลาด Forex อาจมีการเคลื่อนไหวลดลง อย่างไรก็ตาม ตัวเลข CPI ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ก็สามารถส่งผลบวกต่อตลาด Forex ได้ เนื่องจากผู้บริโภคจะยังคงมีกำลังซื้อ และธุรกิจก็ยังคงลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบต่อตลาด Forex

การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงขึ้นแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับราคาในประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์และราคาทองคำมีดังนี้

ตลาดฟอเร็กซ์

 • ค่าดัชนี CPI ที่สูงขึ้นจะทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
 • นั่นทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น และส่งผลให้สกุลเงินดังกล่าวแข็งค่า
 • ในทางตรงกันข้าม หาก CPI ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สกุลเงินอาจอ่อนค่าลง

ราคาทองคำ

 • การปรับตัวขึ้นของดัชนี CPI และความน่าจะเป็นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่า
 • นั่นหมายความว่าราคาทองคำจะลดลงเนื่องจากทองคำและเงินสกุลมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้าม
 • ในทางตรงกันข้าม หาก CPI ต่ำ นั่นอาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

การทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข CPI กับตลาดฟอเร็กซ์และราคาทองคำสามารถช่วยให้นักลงทุนทำการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเมื่อซื้อขายสกุลเงินและทองคำในตลาดการเงิน

ปัจจัยสำคัญที่ CPI ส่งผลต่อการซื้อขาย Forex

ปัจจัยสำคัญที่ CPI ส่งผลต่อการซื้อขาย Forex

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีผลสำคัญต่อการซื้อขาย Forex โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดังนี้

 1. อัตราเงินเฟ้อ: CPI วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคใช้จ่าย ทำให้เป็นตัวชี้วัดหลักของอัตราเงินเฟ้อในประเทศ การเพิ่มขึ้นของ CPI แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
 2. นโยบายดอกเบี้ย: การเปลี่ยนแปลงของ CPI ส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อค่าเงิน การเพิ่มขึ้นของ CPI ทำให้ธนาคารกลางอาจตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ค่าเงินแข็งค่า
 3. ความคาดหวังของตลาด: การประกาศตัวเลข CPI ที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินอย่างมาก หากตัวเลข CPI สูงกว่าคาดการณ์ ค่าเงินมีแนวโน้มที่จะแข็งค่า และหากต่ำกว่าคาดการณ์ ค่าเงินมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่า
 4. สมดุลการค้า: CPI ส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ซึ่งส่งผลต่อสมดุลการค้าของประเทศ การเพิ่มขึ้นของ CPI ทำให้ราคาสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้สินค้าและบริการนั้นมีราคาแพงกว่าในต่างประเทศ และอาจทำให้การส่งออกลดลง

ตัวเลข CPI ส่งผลต่อการซื้อขาย Forex

เมื่อตัวเลข CPI ประกาศออกมา มันสามารถส่งผลต่อการซื้อขาย Forex

ตัวอย่าง 1

 • ตัวเลข CPI ของสหรัฐอเมริกาออกมาที่ 0% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.8%
 • ผลลัพธ์: ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าเทียบกับค่าเงินหลักอื่นๆ

ตัวอย่าง 2

 • ตัวเลข CPI ของยูโรโซนออกมาที่ 5% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.7%
 • ผลลัพธ์: ค่าเงินยูโร (EUR) อ่อนค่าเทียบกับค่าเงินหลักอื่นๆ

ตัวอย่าง 3

 • ตัวเลข CPI ของญี่ปุ่นออกมาที่ 2% ซึ่งตรงกับคาดการณ์
 • ผลลัพธ์: ค่าเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเทียบกับค่าเงินหลักอื่นๆ

ตัวอย่าง 4

 • ตัวเลข CPI ของอังกฤษออกมาที่ 5% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 4.0%
 • ผลลัพธ์: ค่าเงินปอนด์อังกฤษ (GBP) แข็งค่าเทียบกับค่าเงินหลักอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง 5

 • ตัวเลข CPI ของออสเตรเลียออกมาที่ 2% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.4%
 • ผลลัพธ์: ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าเทียบกับค่าเงินหลักอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้คู่สกุลเงิน AUD/USD มีการเคลื่อนไหวลดลง

การเปรียบเทียบตัวเลข CPI กับคาดการณ์สามารถบอกให้เราทราบถึงความเคลื่อนไหวของตลาดได้ หากตัวเลข CPI สูงกว่าคาดการณ์ จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม หากตัวเลข CPI ต่ำกว่าคาดการณ์ จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลง

หลักการคำนวณ CPI

CPI หรือ Consumer Price Index เป็นดัชนีที่วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญของเงินเฟ้อ หลักการคำนวณ CPI คือการเลือกกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นตัวแทนของการใช้จ่ายของผู้บริโภค และวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของกลุ่มสินค้าและบริการนั้น ๆ เมื่อเวลาผ่านไป

CPI ส่งผลต่อการซื้อขาย Forex ในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

 • ผลกระทบต่อค่าเงิน: หาก CPI ของประเทศใด ๆ แสดงถึงระดับเงินเฟ้อที่สูง จะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้น ๆ อ่อนค่าลง และในทางกลับกัน ถ้า CPI แสดงถึงระดับเงินเฟ้อที่ต่ำ จะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น
 • ผลกระทบต่อนโยบายการเงิน: การประกาศข้อมูล CPI ที่สูงหรือต่ำกว่าคาดการณ์จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางในเรื่องนโยบายการเงิน และจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงิน
 • ผลกระทบต่อเทรด Forex: เมื่อข้อมูล CPI ประกาศออกมาและแตกต่างจากคาดการณ์ จะส่งผลกระทบทันทีต่อการซื้อขายในตลาด Forex โดยเทรดเดอร์จะปรับตำแหน่งและกลยุทธ์การเทรดของพวกเขาตามข้อมูลที่ได้

ข้อดีของ CPI

 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อค่าเงิน
 2. ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์การเทรดได้ตามสภาพเศรษฐกิจ
 3. ให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
 4. ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของค่าเงินได้
 5. ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือขายค่าเงินในช่วงเวลาใด
 6. ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
 7. ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้
 8. ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับตำแหน่งการเทรดได้ตามสภาพตลาด
 9. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเงินฝืด ซึ่งมีผลต่อการซื้อขาย Forex
 10. ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินในอนาคตได้

ข้อเสีย

 1. ข้อมูล CPI อาจไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงิน
 2. การคำนวณ CPI อาจมีความผันผวนและไม่คงที่
 3. อาจมีการหลุดรอดหรือคลาดเคลื่อนได้
 4. อาจถูกคำนวณตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
 5. อาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจได้
 6. อาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแต่ละประเทศได้
 7. อาจถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ผิด ๆ
 8. อาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจได้
 9. อาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อได้
 10. ข้อมูล CPI อาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับสภาพตลาดได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *