หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex มีอะไรบ้าง

หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex คืออะไร

หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex หรือ Forex Regulation คือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของโบรกเกอร์ที่ดำเนินธุรกิจในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex หน่วยงานเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ ส่งเสริมความเป็นธรรมในตลาด และรักษาความเสถียรภาพของระบบการเงินในประเทศต่างๆ

โดยเฉพาะโบรกเกอร์ Forex ต้องรับรองว่ามีการจัดการเรื่องความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่เหมาะสม มีการเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้าอย่างถูกต้อง มีการรายงานการเงินอย่างสม่ำเสมอ และมีมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับข้อบังคับ นอกจากนั้นหน่วยงานเหล่านี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนโดยการกำหนดข้อกำหนดและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้แก่โบรกเกอร์ Forex ทั้งยังมีการตรวจสอบโบรกเกอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อวัดความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หากโบรกเกอร์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หน่วยงานกำกับดูแลมีสิทธิ์ในการปรับเงินหรือยกเลิกใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจ

การมีหน่วยงานกำกับดูแลเช่นนี้ช่วยในการป้องกันการทุจริต การค้าประเวณี และการกระทำที่อาจทำลายภาพลักษณ์ของตลาด Forex ทั้งหมดและต่อผู้ลงทุนทั่วไป เช่น FCA ในอังกฤษ ASIC ในออสเตรเลีย และ NFA ในสหรัฐอเมริกาเป็นต้น

หน้าที่และภารกิจหลักของหน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex

หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex หรือ Forex Regulation มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน การที่มีหน่วยงานกำกับดูแลทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าเงินลงทุนของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองและไม่ถูกใช้ในการทุจริต ดังนี้

 1. การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ: หน่วยงานนี้ตรวจสอบและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโบรกเกอร์ และจะอนุญาตให้โบรกเกอร์ดำเนินธุรกิจเฉพาะเมื่อพวกเขาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด
 2. การกำกับดูแลการเงิน: ตรวจสอบการรายงานการเงินของโบรกเกอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสภาพการเงินที่สุขภาพดี มีเงินทุนเพียงพอในการคุ้มครองผู้ลงทุน และไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจล้มละลาย
 3. การกำกับดูแลความเสี่ยง: ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของตลาด
 4. การคุ้มครองผู้ลงทุน: หน่วยงานนี้จะตั้งโครงการคุ้มครองผู้ลงทุน เช่น กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อชดเชยผู้ลงทุนในกรณีที่โบรกเกอร์มีปัญหาทางการเงิน
 5. การเฝ้าระวังและการสอบสวน: หากพบว่ามีการทุจริตหรือปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานจะดำเนินการสอบสวน และนำเสนอแนะนำการปฏิบัติ
 6. การบังคับใช้กฎหมาย: หากโบรกเกอร์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมีการละเมิดกฎหมาย หน่วยงานจะดำเนินการปรับและ/หรือการดำเนินคดี
 7. การเสริมสร้างการรู้: หน่วยงานนี้ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างการรู้ให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจในตลาด Forex
 8. หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex หรือ Forex Regulation มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน การที่มีหน่วยงานกำกับดูแลทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าเงินลงทุนของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองและไม่ถูกใช้ในการทุจริต ดังนี้:
 9. การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ: หน่วยงานนี้ตรวจสอบและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโบรกเกอร์ และจะอนุญาตให้โบรกเกอร์ดำเนินธุรกิจเฉพาะเมื่อพวกเขาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด
 10. การกำกับดูแลการเงิน: ตรวจสอบการรายงานการเงินของโบรกเกอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสภาพการเงินที่สุขภาพดี มีเงินทุนเพียงพอในการคุ้มครองผู้ลงทุน และไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจล้มละลาย
 11. การกำกับดูแลความเสี่ยง: ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของตลาด
 12. การคุ้มครองผู้ลงทุน: หน่วยงานนี้จะตั้งโครงการคุ้มครองผู้ลงทุน เช่น กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อชดเชยผู้ลงทุนในกรณีที่โบรกเกอร์มีปัญหาทางการเงิน
 13. การเฝ้าระวังและการสอบสวน: หากพบว่ามีการทุจริตหรือปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานจะดำเนินการสอบสวน และนำเสนอแนะนำการปฏิบัติ
 14. การบังคับใช้กฎหมาย: หากโบรกเกอร์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมีการละเมิดกฎหมาย หน่วยงานจะดำเนินการปรับและ/หรือการดำเนินคดี
 15. การเสริมสร้างการรู้: หน่วยงานนี้ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างการรู้ให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจในตลาด Forex
 16. ผ่านการดำเนินงานที่หน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้ ทำให้ตลาด Forex ของแต่ละประเทศมีความเป็นธรรม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้อย่างแท้จริง

ผ่านบทบาทและภารกิจที่หลากหลายนี้ หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex ได้ช่วยในการสร้างระบบการเงินที่เป็นธรรม มั่นคง และเชื่อถือได้ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในการลงทุนบนตลาด Forex และยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินของแต่ละประเทศด้วย

สาเหตุที่เทรดเดอร์ต้องดูใบอนุญาตของโบรกเกอร์ Forex

การเทรด Forex ต้องใช้ความระมัดระวังสูง และหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ในการเลือกโบรกเกอร์คือการมีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นที่ยอมรับ ใบอนุญาตนี้ยืนยันว่าโบรกเกอร์นั้นมีมาตรฐานการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ และสามารถให้ความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีความมั่นคงต่อลูกค้า

การที่โบรกเกอร์มีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลแสดงให้เห็นว่าโบรกเกอร์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการควบคุมสภาพแวดล้อมของตลาดให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นธรรมและปลอดภัย ทำให้เทรดเดอร์สามารถมั่นใจได้ว่าการลงทุนของพวกเขาอยู่ในมือที่ดี

สำหรับเทรดเดอร์ชาวไทย มีหลายหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ Forex เช่น FCA จากประเทศอังกฤษ หรือ ASIC จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้ได้รับการยอมรับในวงการเทรด Forex ว่ามีความเข้มงวด และให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของการลงทุน

ทำไมโบรกเกอร์ Forex ต้องมีใบอนุญาต

การตรวจสอบใบอนุญาตของโบรกเกอร์ Forex เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ลงทุนในการทำให้มั่นใจว่าระบบการลงทุนของเขาได้รับการควบคุมและตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นที่ยอมรับ ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตของโบรกเกอร์โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการกรอกชื่อโบรกเกอร์ หรือหมายเลขใบอนุญาตในช่องค้นหา เพื่อยืนยันว่าโบรกเกอร์นั้นได้รับการอนุญาตจริง และยังคงมีสถานะที่เป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ลงทุนรับรู้ถึงสถานะปัจจุบันของใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตนั้นสามารถหมดอายุ หรือถูกยกเลิกสถานะได้ หากโบรกเกอร์ทำผิดกฏหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนด ดังนั้น การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการลงทุน

วิธีตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex

การตรวจสอบใบอนุญาตของโบรกเกอร์ Forex จำเป็นมากสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาด Forex เพื่อให้มั่นใจว่าโบรกเกอร์ที่ต้องการใช้บริการเป็นบริษัทที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ ดังนั้น ขั้นตอนวิธีในการตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex คือ

 • ค้นหาข้อมูลโบรกเกอร์: เริ่มจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ ในส่วนของ “เกี่ยวกับเรา” หรือ “About Us” บนเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ เพื่อค้นหาหมายเลขใบอนุญาต หรือชื่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล: เมื่อทราบข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแล ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น เช่น FCA, ASIC, CySEC ฯลฯ
 • ค้นหาโบรกเกอร์: ภายในเว็บไซต์ หน่วยงานกำกับดูแลมักจะมีส่วนของ “ค้นหา” หรือ “Search” ให้กรอกชื่อโบรกเกอร์ หรือหมายเลขใบอนุญาตที่ได้จากเว็บไซต์โบรกเกอร์เพื่อตรวจสอบ
 • ตรวจสอบข้อมูล: เมื่อค้นหาได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลของโบรกเกอร์ ว่าตรงกับที่โบรกเกอร์ให้มาหรือไม่ รวมถึงสถานะของใบอนุญาต ว่ายังใช้งานได้หรือหมดอายุ
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลเพิ่มเติมเช่น การเตือน หรือการทำผิดกฎหมายในอดีต สามารถช่วยให้เรารู้ว่าโบรกเกอร์นั้นเป็นคู่ค้าที่น่าเชื่อถือหรือไม่
 • เปรียบเทียบข้อมูล: หากคุณสนใจหลายโบรกเกอร์ ให้เปรียบเทียบข้อมูลใบอนุญาต และข้อมูลอื่นๆ เพื่อตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม

หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex มีอะไรบ้าง

หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในวงการ Forex

FCA (Financial Conduct Authority)

FCA (Financial Conduct Authority)

 • ประเทศ: อังกฤษ
 • ความสำคัญ: FCA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีชื่อเสียงสูงในอังกฤษ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป้าหมายหลักของ FCA คือการปกป้องผู้บริโภค การส่งเสริมการแข่งขันในทางการเงินและการรักษาความเสถียรของระบบการเงิน

ASIC (Australian Securities and Investments Commission)

ASIC (Australian Securities and Investments Commission)

 • ประเทศ: ออสเตรเลีย
 • ความสำคัญ: ASIC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรเลีย ที่ดูแลให้แน่ใจว่า บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และปฏิบัติตามกฎหมาย

CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

 • ประเทศ: ไซปรัส
 • ความสำคัญ: CySec เป็นหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไซปรัส ซึ่งได้รับการยอมรับในยุโรป และช่วยในการปกป้องผู้ลงทุนจากการฉ้อโกงหรือการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

NFA (National Futures Association)

NFA (National Futures Association)

 • ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
 • ความสำคัญ: NFA เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ที่ดูแลและกำกับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าฟิวเจอร์สในสหรัฐ ประกอบกับ CFTC ในการรักษามาตรฐานการเงินและการป้องกันผู้ลงทุน

ใบอนุญาตหน่วยงานกำกับดูแลที่มีความน่าเชื่อถือสูง

 • ASIC (Australian Securities and Investments Commission): ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
 • IIROC (Investment Industry Regulatory Organisation of Canada): ตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดา
 • MAS (Monetary Authority of Singapore): ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
 • FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority): ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • FCA (Financial Conduct Authority): ตั้งอยู่ที่ประเทศสหราชอาณาจักร
 • FAS – Japan (Financial Services Agency): ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • CFTC (Commodity Futures Trading Commission): ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • NFA (National Futures Association): ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission): ตั้งอยู่ที่ประเทศไซปรัส
 • CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores): ตั้งอยู่ที่ประเทศสเปน
 • KNF (The Polish Financial Supervision Authority): ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์

ใบอนุญาตรายชื่อหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ

 • FSC – Mauritius (Financial Services Commission – Mauritius): ตั้งอยู่ที่ประเทศมอริเชียส
 • FSA – Seychelles (Seychelles Financial Services Authority): ตั้งอยู่ที่ประเทศเซเชลส์
 • FSCA (Financial Sector Conduct Authority): ตั้งอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้
 • SCB (Securities Commission of The Bahamas): ตั้งอยู่ที่ประเทศบาฮามาส
 • Vincent and the Grenadines: ตั้งอยู่ที่ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • DFSA (Dubai Financial Services Authority): ตั้งอยู่ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • LFSA (Labuan Offshore Financial Services Authority): ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ในส่วนของลาบัวน์
 • BMA (Bermuda Monetary Authority): ตั้งอยู่ที่ประเทศเบอร์มิวดา
 • CIMA (Cayman Islands Monetary Authority): ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาะเคย์แมน
 • IFSC (International Financial Services Commission): ตั้งอยู่ที่ประเทศเบลีซ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *