ประเทศไทยเทรด Forex ต้องเสียภาษีไหม

ในประเทศไทย รายได้ที่ได้รับจากการเทรด Forex จะต้องเสียภาษีเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 3 ประการ นั่นคือ

 • 1) รายได้ต้องเกิดขึ้นในต่างประเทศ
 • 2) ผู้ที่มีรายได้นั้นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 180 วัน หรือเทียบเท่ากับ 6 เดือน
 • 3) ต้องนำเงินที่ได้เข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านทางการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือวิธีอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้ หากนักเทรด Forex ในประเทศไทยมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ระบุ พวกเขาจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภงด.90 เพื่อแสดงรายได้และคำนวณภาษีที่จะต้องชำระ ซึ่งกำหนดให้ยื่นภายในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป

รายได้จาก Forex ถือเป็นรายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งกำไร จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของประเทศ กรมสรรพากรกำหนดอัตราภาษีเงินได้ตามรายได้ที่ผู้เสียภาษีมี และอาจมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหากพบว่ามีการปกปิดหรือไม่แสดงรายได้

ดังนั้น สำหรับนักเทรด Forex ที่อยู่ในประเทศไทย มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายภาษีและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยื่นภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและรักษาความสบายใจในการเทรดต่อไป

ตามกฎหมายภาษีในประเทศไทย

กำไรที่เกิดจากการซื้อขายฟอเร็กซ์จำเป็นต้องรวมเข้าในการคำนวณรายได้เพื่อยื่นเสียภาษีโดยการกรอกแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90.

“ตามประกาศของกรมสรรพากรของประเทศไทย ระบุว่าเงินได้ที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีนั้นมีสองแหล่งหลัก คือ จากแหล่งในประเทศและจากแหล่งนอกประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้”

ข้อที่ 1 : เงินได้จากแหล่งในประเทศไทย

หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นหรือผลที่ตามมาจากกิจกรรมทางธุรกิจหรือการทำงานในประเทศไทย รวมถึงรายได้จากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศ ซึ่งรวมไปถึง

 • รายได้จากการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
 • รายได้จากกิจการที่ดำเนินการในประเทศไทย
 • รายได้จากกิจการของนายจ้างที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • รายได้จากทรัพย์สินในประเทศไทย เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า และอื่นๆ

ข้อที่ 2 : เงินได้จากแหล่งนอกประเทศไทย

หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นหรือผลที่ตามมาจากกิจกรรมทางธุรกิจหรือการทำงานนอกประเทศไทย หรือจากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกประเทศ ซึ่งรวมไปถึง

 • รายได้จากการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
 • รายได้จากกิจการที่ดำเนินการนอกประเทศไทย
 • รายได้จากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย

ตามมาตรา 41 ของประมวลรัษฎากร รายได้เหล่านี้จะต้องถูกรวมเข้าไปในการคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้และการจำแนกประเภทของรายได้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะมีผลต่อการคำนวณภาษีที่จะต้องชำระในแต่ละปีการภาษีด้วย

เทรด Forex ถือเป็นเงินได้ประเภทไหน ?

กำไรที่ได้รับจากการเทรด Forex ในประเทศไทยถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามประเภทที่ 4 ตามประกาศของกรมสรรพากร ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร และเงินลดทุน ผู้ที่มีรายได้จากประเภทนี้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90 ภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีภาษีถัดไป เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เงินได้ของบุคคลธรรมดาในประเทศไทยถูกจำแนกเป็น 8 ประเภท

(อ้างอิง : https://www.rd.go.th/5937.html)

ดังนี้

 • เงินได้ประเภทที่ 1: เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
 • เงินได้ประเภทที่ 2: เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ
 • เงินได้ประเภทที่ 3: เงินได้จากค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น
 • เงินได้ประเภทที่ 4: เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน
 • เงินได้ประเภทที่ 5: เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆที่ได้รับเนื่องจากทรัพย์สิน
 • เงินได้ประเภทที่ 6: เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น กฎหมาย การแพทย์ วิศวกรรม
 • เงินได้ประเภทที่ 7: เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ
 • เงินได้ประเภทที่ 8: เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7

สำหรับนักเทรด Forex ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ในการยื่นภาษีเงินได้พึงประเมินตามประเภทที่ 4 ให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีและการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในอนาคต

ตัวอย่างรายได้จากการเทรด Forex ที่ต้องเสียภาษี

ช่วงรายได้ต่อปี

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี อัตราภาษี (%) ภาษีที่ต้องจ่ายก่อนหักลดหย่อน ภาษีที่ต้องจ่ายหลังหักลดหย่อน
0 – 150,000 150,000 5 0 0
150,001 – 300,000 150,000 5 7,500 7,500
300,001 – 500,000 200,000 10 20,000 27,500
500,001 – 750,000 250,000 15 37,500 65,000
750,001 – 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000
1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000
2,000,001 – 5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000
มากกว่า 5,000,000 ขึ้นไป 35

หมายเหตุ

 • *อัตราภาษีนี้เป็นอัตราภาษีสำหรับรายได้ส่วนที่เกินจากเงินได้ที่ได้รับยกเว้น
 • ตารางนี้มีไว้เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องชำระในแต่ละช่วงรายได้ โดยเริ่มจากรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นเงินได้สูงสุด 150,000 บาทต่อปี ถึงช่วงรายได้ที่มากกว่า 5,000,000 บาทต่อปีที่จะต้องเสียภาษีในอัตรา 35% และคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายก่อนและหลังจากการหักลดหย่อนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *